info@psykologinsats.se

Välkommen till
Psykologinsats

KOGNITIV BETEENDETERAPI

Organisation och ledarskap

Våra böcker

Pressrum

OM PSYKOLOGINSATS

Psykologinsats är ett kunskapsföretag inom vetenskapen om det mänskliga beteendet. Vi använder inlärningspsykologiska principer för att på bästa sätt uppnå önskade resultat för individer, grupper och organisationer. Vid behandling av patienter är KBT vår metod.

Vi fokuserar på beteende och resultat och ser beteendet som den minsta gemensamma nämnaren för utveckling – såväl individuell som organisatorisk.

Vi arbetar med Utveckling sker genom beteendeförändring. Vi utför uppdrag inom såväl offentlig verksamhet som näringsliv. Vi preciserar tillsammans med våra kunder och klienter mål, gör beteendeanalys och kommer därefter med konkreta förslag på åtgärder för att uppnå målen.

Företaget har funnits i ett halvt sekel och har utfört uppdrag i Sverige, Norden samt även i Europa och USA.

Välkommen till Psykologinsats!

VISION

Psykologinsats vision är att arbeta med – och därigenom sprida kunskapen om – beteende- och inlärningsorienterade insatser, kognitiv beteendeterapi (KBT) och tillämpad beteendeanalys (TBA).

Vi arbetar för att hjälpa individer, grupper och organisationer att bli effektivare, mer produktiva, mer välmående och att utnyttja sin fulla potential.

TEORETISK GRUND

KBT handlar om inlärningspsykologi. Tillämpad beteendeanalys, kärnan i KBT, syftar till att förstå varför individer beter sig som de gör och använda den kunskapen för att få dem att förändra sitt beteende.

Det är avgörande att människor agerar – utför beteenden – för att något ska ske. Med rätt beteende händer något. Med rätt beteende skapas goda resultat. Vare sig det gäller privata frågor, arbetet eller organisationen

Människan väljer sitt beteende utifrån den situation hon befinner sig i. Beteendet styrs av  sammanhanget det vill säga situationen. Beteendeanalys är ett sätt att beskriva och förklara sambandet mellan beteende och situation – förstå varför.

Med utgångspunkt från beteendeanalysen kan man sedan förändra situationen (kontexten) och påverka beteendet. Därigenom kan man få individen att bli mera nöjd med sitt beteende, få familjen att fungera bättre och gruppen eller organisationen, att bli effektivare, mer produktiv och mindre friktionsskapande.

Teori som grund för verksamheten

KBT (Kognitiv Beteendeterapi)/Tillämpad Beteendanalys (TBA) bygger på inlärningsforskning, eftersom alla våra viljemässiga beteenden är inlärda – såväl de goda och önskvärda beteendena som de skadliga, dåliga och oönskade.

När man arbetar med KBT/TBA brukar man säga att förändring av mående vanligen måste ske utifrån och in. Exempelvis dricker man för mycket måste man starta med drickandet (utifrån) för att må bättre på sikt (in). Man kan inte börja må bättre innan man slutar att dricka för att sedan sluta dricka.

Samma sak med långvarig ångest. Man måste förändra de beteenden som underblåser och skapar ångest för att bli av med ångesten. Man måste sluta att med att sin strävan att uppnå omedelbar ångestlindring eller bedövning, för detta bara permanentar ångesten. Beteenden som är ögonblickligt lugnande är mycket lockande att tillgripa – exempelvis droger – men den flykt från ångesten de skänker underblåser och befäster lidandet. KBT går ut på att hitta sätt att träna upp nervsystemet att sänka ångestnivån genom att vänta ut och därmed utsläcka onödig ångest. Det vill säga att exponera sig för onödig och plågsam oro och ångest, istället för att bekämpa den. Utifrån och in.

Samma sak vid depression. Man kan inte vila sig ur en depression, då det bara gör livet än mera stimulusfattig och tråkigt. Istället måste man aktivera sig med sådant man tyckt om att göra under sin friska tid, för att åter kunna finna stimulans och glädje. Utifrån och in.

Vägen till att börja göra sätt för att må bättre går alltid genom att få information om varför ”utifrån och in” fungerar. Det sker när patienten får undervisning om nervsystemet, om hur man kan skapa och öka sitt dåliga mående genom sitt yttre beteende och därmed motivera att förändra det.

GRUNDARE – OLLE WADSTRÖM

Olle Wadström är grundare av och verksam inom Psykologinsats. Olle tillhör den första generationen psykologer som arbetar med KBT och Tillämpad BeteendeAnalys i Sverige. Han har 50-årig erfarenhet av att arbeta med beteendeanalys, beteendepåverkan och ett flertal närbesläktade områden mot privat och offentlig sektor. Han är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi, specialist i klinisk psykologi, godkänd handledare (KBT) och utbildad lärare.

De senaste åren har Olle framför allt arbetat som föreläsare, författare och med utbildning, men han har även varit verksam som psykoterapeut och handledare. Olle har dessutom arbetat med företagsetablering och verksamhetsutveckling. Han var en av grundarna till ett större Psykologföretag som vunnit utmärkelsen Årets Gasell. Sedan 2006 har han helt och hållet koncentrerat verksamheten i Psykologinsats.

Olle har skrivit ett flertal böcker inom området KBT/TBA. De mest kända böckerna är ”sluta älta grubbla”, ”Tvångssyndrom” och ”Att förstå och påverka beteendeproblem”.

Olle arbetar som psykoterapeut för patienter med ångestsyndrom av olika slag. Ältande och grubblerier är ett problem som ofta drabbar den stressade och intelligenta människan. Detta är ett område han har arbetat med i ett antal år. Arbetet har resulterat i en bok med analys av ältandet samt en beskrivning av dess bakomliggande effekter och tekniker för behandling. Besluts- och förväntansångest behandlas också i boken. Sluta älta och grubbla gavs ut 2007.

Olle har föreläst, utbildat och handlett på flera hundra olika institutioner och företag. Han har utbildat flera tusen personer i KBT och Tillämpad BeteendeAnalys inom såväl offentlig som privat sektor samt sannolikt behandlat över 1000 patienter. Deras kliniska träning har han behandlat ca 200 blivande psykologer och psykoteraputer (KBT). Han har genomfört uppdrag i Sverige och Norden. Han är sannolikt en av de mest erfarna psykologerna inom området Tillämpad BeteendeAnalys och påverkan av beteendeproblem i Sverige.

Vi erbjuder alla våra tjänster online.

Senior partner – Manja Enström

Manja Enström har varit verksam i Psykologinsats AB sedan 2015. Hon har tidigare arbetat i andra psykologföretag.
Manja är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (KBT), specialist i klinisk psykologi, godkänd handledare (KBT).
Manja har lång och bred erfarenhet av att undervisa och handleda blivande psykologer, psykoterapeuter, personalgrupper och ledare samt att behandla patienter. Hon är en mycket uppskattad handledare av personalgrupper inom olika verksamheter – såväl fallhandledning, processhandledning som chefscoachning.

Vi erbjuder alla våra tjänster online.